صفحه اصلی
اخبار
تماس با ما
تاريخچه اصفهان
نقشه سایت
Fa En Fa En
Example Frame

ارشيو
 
پروژه هاي انجام شده
پروژه طرح نوسعه مجلس
26 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات احداث مجموعه فرهنگي يادمان شهداي هفتم تير
1 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات طرح و ساخت پل رودخانة آه واقع در كنارگذر جنوبي بومهن
1 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات اجرايي تقاطع غيرهمسطح اميركبير اصفهان
1 شهريور 1393    
پروژه های انجام شده
7 آذر 1397    
پروژه هاي انجام شده
عمليات احداث سازه ايستگاه آزادي قطارشهري اصفهان
1 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات طرح و ساخت پل بزرگ رودخانة شاهرود واقع در آزادراه قزوين-رشت
1 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات اجرايي پلهاي جديد وحيد اصفهان بر روي رودخانه زاينده رود
1 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات اجرايي قطعه دوم تونل خط شمال غرب قطارشهري اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
احداث ايستگاههاي چمران و مدرس قطارشهري اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
احداث بزرگراه دكتر حسابي اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
بازسازي ترمينال 4 فرودگاه مهرآباد تهران
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
83 دستگاه ويلاهاي فولادمباركه در چادگان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
محوطه سازي ويلاهاي فولادمباركه چادگان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات خاكي و اجراي فونداسيون 86 دستگاه ويلاهاي ذوب آهن در چادگان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات بتني تونلهاي برق طرح سبا ذوب آهن اصفهان سكتورهاي 4 و 11 و 12
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات اجرايي پلهاي مسير انتقال چدن طرح سبا ذوب آهن اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
عمليات اجرايي رامپ نورد طرح سبا ذوب آهن اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
سالن سرپوشيده ورزشگاه ملت ذوب آهن اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
خانه سازي محله B6 فولادشهر اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
محوطه سازي محله B6 فولادشهر اصفهان
2 شهريور 1393    
پروژه هاي انجام شده
احداث جاده هاي داخلي و كمربندي محله B6 فولادشهر اصفهان
2 شهريور 1393